Ravelry: Heart Emoji Beanie pattern by SheepyShenanigans